Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF542-V_MINI
  Ref: BFF542-V

  Altura: 30 cm · Base: 7 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF542-T_MINI
  Ref: BFF542-T

  Altura: 30 cm · Base: 7 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF542-R_MINI
  Ref: BFF542-R

  Altura: 30 cm · Base: 7 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF542-F_MINI
  Ref: BFF542-F

  Altura: 30 cm · Base: 7 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF501-V_MINI
  Ref: BFF501-V

  Altura: 30 cm · Base: 8,5 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF501-T_MINI
  Ref: BFF501-T

  Altura: 30 cm · Base: 8,5 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF501-R_MINI
  Ref: BFF501-R

  Altura: 30 cm · Base: 8,5 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF501-O_MINI
  Ref: BFF501-O

  Altura: 30 cm · Base: 8,5 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF501-F_MINI
  Ref: BFF501-F

  Altura: 30 cm · Base: 8,5 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF515-V_MINI
  Ref: BFF515-V

  Medidas: 9x9 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF515-T_MNI
  Ref: BFF515-T

  Medidas: 9x9 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF515-O_MINI
  Ref: BFF515-O

  Medidas: 9x9 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF515-F_MINI
  Ref: BFF515-F

  Medidas: 9x9 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF508-T_MINI
  Ref: BFF508-T

  Longitud: 10x10 cm · Base: 8,5 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF508-V_MINI
  Ref: BFF508-V

  Longitud: 10x10 cm · Base: 8,5 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF502-V_MINI
  Ref: BFF502-V

  Altura: 12 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF502-T_MINI
  Ref: BFF502-T

  Altura: 12 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF502-R_MINI
  Ref: BFF502-R

  Altura: 12 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF502-O_MINI
  Ref: BFF502-O

  Altura: 12 cm

  Base para velas

  ¡Oferta!
  BFF502-F_MINI
  Ref: BFF502-F

  Altura: 12 cm

  Candelabro de forja

  ¡Oferta!
  BFF529_MINI
  Ref: BFF529

  Medidas: 20 cm · Base: 6,8 cm

  Candelabro de forja

  ¡Oferta!
  BFF540_MINI
  Ref: BFF540

  Longitud: 40 cm

  Candelabro de forja

  ¡Oferta!
  BFF564_MINI
  Ref: BFF564

  Altura: 20 cm · Base: 6,8 cm

  Candelabro de forja

  ¡Oferta!
  BFF571_MINI
  Ref: BFF571

  Altura: 13 cm · Base: 5,5 cm

  Candelabro de forja

  ¡Oferta!
  BFF563_MINI
  Ref: BFF563

  Medidas: 60/80

  Candelabro de forja

  ¡Oferta!
  BFF539_MINI
  Ref: BFF539

  Longitud: 40 cm · Base: 6,8 cm

  Candelabro de forja

  ¡Oferta!
  BFF565_MINI
  Ref: BFF565

  Altura: 30 cm · Base: 6,8 cm

  Candelabro de cristal

  ¡Oferta!
  B571_MINI
  Ref: B571

  Candelabro de cristal

  ¡Oferta!
  B602_MINI
  Ref: B602

  Soporte de vela verde

  ¡Oferta!
  BFF541-V_MINI
  Ref: BFF541-V

  Soporte de vela turquesa

  ¡Oferta!
  BFF541-T_MINI
  Ref: BFF541-T

  Soporte de vela rojo

  ¡Oferta!
  BFF541-R_MINI
  Ref: BFF541-R

  Soporte de vela naranja

  ¡Oferta!
  BFF541-O_MINI
  Ref: BFF541-O

  Soporte de vela fucsia

  ¡Oferta!
  BFF541-F_MINI
  Ref: BFF541-F

  Soporte de vela blanco

  ¡Oferta!
  BFF541-B_MINI
  Ref: BFF541-B

  Candelabro cristal negro

  ¡Oferta!
  B675_MINI
  Ref: B675

  22 cm

  Candelabro cristal negro

  ¡Oferta!
  B676_MINI
  Ref: B676

  16 cm